Sjelesorg og veiledning logo

Om sjelesorg

Sjelesorg - hva er det?

Ordet "sjelesorg" er et gammeldags ord. Det er tyskinspirert, og betyr egentlig "omsorg for sjelene".

Selv om ordet i utgangspunktet har en slik positiv betydning, føler mange i dag at det vekker flere negative følelser enn positive. Noen føler også at det er litt "ovenfra og ned". Problemet er bare at det er så vanskelig å finne et annet ord. Vi kunne prøve å erstatte det med "samtale" eller "personlig samtale". Da har vi kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i havn ennå.

"Sjelesorg" er ikke et ord som er brukt i Bibelen. Men vi kan flere ganger lese at Jesus tok disiplene sine til side, veiledet dem personlig og underviste dem om livet. Det samme ser det ut til at Paulus gjorde med dem han hadde ansvaret for. Det er ikke så merkelig. Én ting er det nemlig å høre forkynnelse og tilegne seg en lære. Men de fleste kan i tillegg til dette ha behov for hjelp til å anvende det de har lært på det praktiske livet i hverdagen.

Sjelesorgen er først og fremst opptatt av det vi med et unøyaktig uttrykk kan kalle "det åndelige". Vi pleier ofte å si at frelse er viktigere enn helse i sjelesorgen.

Hva er det vi kan ha behov for å snakke sammen på det åndelige området?

La oss nevne noe. Vi kan trenge hjelp til å ta imot Jesus som vår Frelser og Herre og leve i et nært og personlig forhold til ham. Så kan vi trenge hjelp til å tro syndenes forlatelse og tilegne oss en bibelsk fundert frelsesvisshet. Kampen mot synden kan være så utfordrende at vi kan ha behov både for å bekjenne våre synder, få hjelp til å stå imot fristelser og bli satt fri fra det som binder oss. Tvilen kan være utfordrende nok. Så har Jesus invitert oss til å komme til ham med våre sykdommer og be om helbredelse. Dersom vi ikke blir helbredet, kan vi trenge hjelp til å leve med det som feiler oss. Til slutt må vi forberede oss på at livet her på jorden tar slutt, og forberede oss på å møte vår Skaper og Herre.

Vi er ikke bare åndelige. Vi er også høyst menneskelige.

Vi kan trenge hjelp til å få et sunt, bibelsk selvbilde; leve rett med vår seksualitet; finne en bedre måte å leve i relasjoner til foreldre, ektefelle, barn, familie, kolleger og venner; takle kriser, sorg og psykiske problemer. Det er ikke vanskelig å nevne enda flere områder, men vi nøyer oss med disse i denne omgangen. Her skal sjelesorgen gi hjelp ut fra en bibelsk virkelighetsoppfatning, et bibelsk menneskesyn og de verdier og normer Bibelen beskriver for oss. Dessuten blir det her en glidende overgang mellom sjelesorg og terapi. Sjelesorgen må i alle fall ikke bli dårlig terapi.

Som regel er det godt å få snakke med noen. I alle fall føles det godt og befriende etterpå. Men det viktigste med sjelesorgen er faktisk ikke å få snakket ut. Det viktigste er å få den veiledningen vi ikke er i stand til å gi oss selv. La oss ta et par bilder. Det er mulig det er godt og befriende å snakke med dem du møter på legens venteværelse. Men det overflødiggjør ikke samtalen med legen som både er i stand til å stille en bedre diagnose og til å gi den rette behandlingen og medisinen. Dersom du går på fjelltur kan du selvsagt ha det fint med å snakke med dem du møter på veien om den flotte utsikten eller det dårlige været. Men dersom du har forlatt ett sted og trenger å finne fram til et bestemt annet sted, trenger du å få snakket med en kjentmann. Med andre ord: Vi trenger ofte noen som har kommet litt lengre eller vet litt mer enn oss. Slik er det også i sjelesorgen. Bare det å snakke ut, kan nok lindre følelsen av indre trykk. Men det løser ikke noe problem.

Nå er det forresten ikke alle problemer det går an å gjøre noe med. Men det er viktig at vi gjør noe med det vi kan gjøre noe med, og at vi lærer å leve med det vi ikke kan gjøre noe med. Dessverre er det mange som i stedet lever med ting de faktisk kan få gjort noe med, og så bruker de en masse krefter på å forandre det uforanderlige. Sjelesorgen må gi hjelp til å skjelne. Så lenge denne verden står, vil vi alltid oppleve smerter og problemer. Et smertefritt liv får vi ikke før Jesus kommer igjen og skaper en ny himmel og en ny jord. Men det er ingen grunn til at vi skal gå rundt og ha det vondere enn nødvendig.

1) Det en tradisjonelt forbinder med sjelesorg, er at en som har et personlig spørsmål en smerte eller et problem oppsøker en sjelesørger for å få hjelp. Det kan gå på forholdet til Gud, medmennesker eller seg selv. En kan trenge en eller flere samtaler alt etter hvor lang tid en synes en trenger.

2) Det kan være at utgangspunktet ikke er et spørsmål, en smerte eller et problem, men det at en ønsker å få hjelp til å bli kjent med seg selv, utvikle seg åndelig og menneskelig og få et bevisst forhold til sin livs- og troshistorie. Noen ganger gjør en dette for å bli en bedre leder. Se hovedmenyen "lederskap" og undermenyen "sjelesorg".

3) Kanskje går en i regelmessig sjelesorg for selv å bli en bedre sjelesørger. Det kan sammenlignes med at de som utdanner seg til terapeuter selv må gå i terapi. Det å selv våge å åpne seg for en dyktig sjelesørger, er den beste utdannelsen en kan få dersom en selv skal gå inn i en tjeneste som har med sjelesørg å gjøre.

Sjelesorgen kan videre skje på flere forskjellige måter.

1) Tradisjonelt tenker vi på sjelesorg som individuell sjelesorg. Den som søker hjelp er da alene sammen med sjelesørgeren under samtalene.

2) Noen ganger er det mest hensiktsmessig at et ektepar eller en familie går til sjelesorg, veiledning eller terapi sammen. Dersom det er samspill og relasjoner som er problemet, må en kanskje lære å spille sammen. Og det er det vanskelig å lære hver for seg.

3) Sjelesorggrupper der flere åpner seg for en sjelesørger og hverandre, er også nyttige. Det er utrolig hva en kan lære av hverandre. Og når den ene har åpnet seg, får ofte en annen frimodighet til selv å gå dypere i sitt eget liv. Det å være med i en slik gruppe er kanskje den beste utdannelsen en kan få dersom en skal lære noe om sjelesorg.

Klikker du deg inn på undermenyen "lydfiler" (helt til høyre fra der du er nå), finner du et par filer som heter: "Om å gå i sjelesorg". De gir en innføring i hva som skjer mellom sjelesørgeren og den som søker sjelesorg og viktige momenter i en sjelesørgerisk prosess.

Ordet "sjelesorg" betyr egentlig "omsorg for sjelen". Sjelesorgen skal gi hjelp til å leve i et rett og godt forhold til Gud, medmennesker, seg selv og skaperverket. I sjelesorgen er frelse alltid viktigere enn helse. Ingen av oss kan forvente at livet er smertefritt eller problemfritt. Men vi kan få hjelp til å bli kvitt de smertene og problemene det går an å bli kvitt og lære å leve med dem vi ikke kan kvitte oss med.

Vi bruker gjerne ordet veiledning om det å få hjelp til å reflektere over hvordan en synes en fungerer i liv og i tjeneste. Både helsepersonell, psykologer og sjelesørgere har nytte av veiledning. Prester og predikanter også. Innenfor andre yrker bruker en ofte ordet coaching som betegnelse på dette. En kan også underkaste seg veiledning eller coaching for å lære å bruke sine evner og ressurser bedre og utvikle seg som menneske.

Medvandring kaller vi det dersom to kristne vil hjelpe og oppmuntre hverandre på veien ved å be sammen, lese Bibelen sammen og gjensidig spørre hverandre hvordan en opplever hverdagen i følge md Jesus. Kanskje den ene har litt mer erfaring enn den andre.

I noen miljøer snkker en om disippelgjøring. Da er det en mer erfaren kristen som tilbyr seg å hjelpe en mer uerfaren til å lese Bibelen, få et personlig bønneliv, tilegne seg grunnleggende kristen kunnskap og komme inn i en tjeneste en har naturgaver og nådegaver til. Ofte skjer slik disippelopplæring i grupper.

--- 000 ---

Sjelesorgen skal hjelpe deg til å leve i et godt og rett forhold til Gud, dine medmennesker, deg selv og skapererket. Frelse er alltid viktigere enn helse.

Sjelesorgen kan ikke hjelpe deg til et smertefritt liv. Så lenge denne verden står, vil livet by på smerter og problemer. Men den kan hjelpe deg til å komme deg ut av unødige smerter og problemer.

Sjelesorgen skal ikke hjelpe deg til å flykte fra alt det som gjør deg sliten, men den skal hjelpe deg til å fungere uten at det er sand i maskineriet - sand som gjør at du slites ned mer enn nødvendig.

Sjelesorgen vil hjelpe deg til å gråte ut den uretten og de smertene du har opplevd slik at du slipper å bruke resten av livet ditt til å gå rundt og småsutre og synes synd på deg selv.

Sjelesorgen skal hjelpe deg til å leve i lyset så du ikke blir hindret i ditt liv og i din tjeneste.

Sjelesorgen skal hjelpe deg til å gi ditt liv til Gud og ofre deg for din neste. Men du skal gjøre det som et selvstendig, fritt menneske, ikke som en marionett som styres av tråder andre trekker i.

Sjelesorgen skal hjelpe deg til å gå imot strømmen når det er rett – både i verden, på bedehuset og alle andre steder. Den skal hjelpe deg til å skjelne mellom Guds bud og menneskebud.

Se forøvrig Gunnar Elstad: "Grunnleggende sjelesorg", Lunde Forlag side 7-95

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon